mau#ya kayaa-laya :

iSavapava-tI ka^mPlao@sa ,baosamaoMT ,gaaLa k`.3 ,inafaD ,ija. naaiSak
Email-niphadtalukaagro@gmail.com
faona : 02550 240105

naaiSak SaaKa :

Aa^ifsa naM. 2 ,jayaoSa baMgalaao , kanhorovaaDI ,jaunao saI.baI.esa. ,naaiSak
faona : 0253 2507110

saMpk- :

tuYaar [MgaLo : 9623926894
saMtaoYa maaoro : 9226196596