saMsqaomaQyao imaLNaaryaa sauivaQaa va kamakajaacaa ]_oSa


 • naivana prvaanyaaivaYayaI saMbaiQat vya@tIsa yaaogya maaga-dSa-na krNao.
 • prvaanyaasaazI laagaNaaryaa sava- kagadp~aaMcaaI maaihtI purivaNao.
 • prvaanyaasaazI enavaoLI na ]plabQa haoNaaryaa }gamap~aaMcaI ]plabQata k$na doNao.
 • prvaanaa nautnaIkrNaaivaYayaI saMbaMiQat saBaasadaMnaa nautnaIkrNa idnaaMkacao 7 idvasa Agaaodr klpnaa doNao.
 • yaaogya kagadp~aaMcaI put-ta JaalaolaI Asalyaanao ivanaa ivalaMba Aja- Ba$na doNao.
 • kagadp~aaMtIla ~auTIMcaI maaihtI do}na yaaogya tIca kagadp~ao saadr krNyaasa saaMgaNao.
 • saBaasadaMsaazI saaza rijasTrcaI vaogavaogaLyaa stravar purvaza krNao.
 • saMsqaotIla kamakaja ho puNa-t: pardSa-k AsalyaacaI pavatI saMsqao t yaoNaaryaa p`%yaok vya@tIsa idlaI jaato.
 • SaotIivaYayaI va SaotI]pyau@t vastu]%padna ,ikrkaoL Gaa}k ivak`oto ,vyaaparI yaaMcyaat saamaMjasyaacaI Baavanaa inamaa-Na krNao.
 • kRYaI vyavasaayaat sausaU~ata AaNaNao ,prvaanaa QaarkaMcyaa mataivaYayaIcao Pa`baaoQana k$na SaotkryaaMcaa ivaEvaasa saMpadna krNao.
]_oSa


 • inafaD talauka A^ga`ao iDlasa- Asaao. ra.Kto ,baI ibayaaNao ,ikTknaaSako prvaanyaaivaYayaI kayadoSaIr sallaa doNao va kayaVacaI maaihtI doNao.
 • rasaayainak Kto ,ikTknaaSako va baI ibayaaNao navaIna prvaanaa ,nautNaIkrNa prvaanaa ,jaada   ]gamap~a yaa ivaYayaI yaoNaaryaa ADcaNaI dUr krNao.
 • rasaayainak Kto ,ikTknaaSako va baI ibayaaNao prvaanyaasaazI ]gamap~aacaI ]plabQata saMsqaocyaa kayaa-layaamaQyao krNao va Aa^nalaa[-na p`stava tyaar krNyaasa saBaasadaMsa   kayaa-layaIna madt krNao.
 • rasaayainak Kto ,ikTknaaSako va baI ibayaaNao vyavasaayaat sausaU~ata AaNaNyaasaazI prvaanaa Qaarkacao p`baaoQana krNao va SaotkryaaMcaa ivaSvaasa saMpadna krNao.
 • rasaayainak Kto ,ikTknaaSako va baI ibayaaNao prvaanyaacyaa AMitma tarKobaabat va ]gama p~aabaabat Saasana drbaarI gaarhanaI maaMDNao va pazpuravaa krNao.
 • rasaayainak Kto ,ikTknaaSako va baI ibayaaNao yaaMcaa saaza rijasTr ,Aa^nalaa[-na calana ,Aa^nalaa[-na naaoMdNaI fa^ma- Ahvaala ,maaisak Ahvaala yaaMcaI kayaa-layaamaQyao ]plabQata krNao.
 • SaotkryaaMnaa va SaotIivaYayak vyaaparyaaMnaa AiQak maaihtI vhavaI mhNaUna cacaa-sa~a ,kRYaI   p`dSa-na ,inayatkailako ,paixako p`kaiSat krNao.
 • AsaaoisaeSanacyaa maMjaurInao saBaasadaMnaa %yaaMcyaa jaIvanamaanat AaiNa saovaot sauisqatI p`aPt k$na doNao ,%yaaMcaI gaarhanaI dur krNyaacaa p`ya%na krNao ,$gNata ,baokarI ,ivaflata ,   vaaQa-@ya AaiNMa sa%ya yaaMbabat trtud k$na doNyaacyaa p`ya%na krNao.
 • ]Vaoga vyavasaayaamaQyao td\nauYaMgaanao ]d\Bavanaaryaa baabaIMmaQyao sadsyaaMnaa inaQaI va sahayyata doNao.BaartatIla AaiNa Baarta baahorIla yaa ]VaogaaMcyaa saMdBaa-tIla ]VaogyaacaI maaihtI imaLivaNao.tsaoca ivaSaoYat: saarKIca ]i_YTyao Asalaolyaa saMGaTnaaMMnaa sahkaya- doNao GaoNao.
 • AsaaoisaeSanacyaa maMjaurInao pukarlaolyaa saMpacyaa kaLat saBaasadaMnaa madt krNyaacaa   p`ya%na krNao. yaa inayamaat ]llaoiKlaolyaa ]i_YTaMcyaa p`calanaasaazI Eaimak saMGaacyaa AiQainayamaanausaar BaartatIla AaiNa BaartabaahorIla AsaaoisaeSanalaa madt krNao.
 • saaQaarNapNao saBaasadaMcaI saamaijak ,Aaiqa-k ,naagarI AaiNa rajakIya isqatI sauQaarNyaa krIta AavaSyak Asao [tr ]payayaaojanaa krNao.hI ]i_YTyao saaQya krNyaasaazI AsaaoisaeSana kaya-xao~aatIla ivaivaQa BaagaaMt koMd/ ikMvaa SaaKa saMGaTIt krola.vyaaparyaaMcaI fsavaNauk ,ipLvaNaUk krNyaaryaaMiva$qd yaaogya tI kaya-vaahI krNao yaa krIta "inafaD talauka A^ga`ao iDlasa- AsaaoisaeSana" yaa saMGaTnaocaI sqaapnaa kolaI.