saMcaalak maMDL


k`maaMksaMcaalakacao naavapdgaava
1EaI.baaLasaahoba maaQavarava jaaQavaAQyaxaksabao saukoNao
2EaI.ramaBaa} yaSavaMtrava maaLaodou}paQyaxaipMpLgaava basavaMt
3EaI.p`lhad saMptrava KDaMgaLoicaTNaIsaivaMcaur
4EaI.rajaoSa Baagavat maaogalasaricaTNaIsainafaD
5EaI.[-Svar Baaskr paTIlaKijanadaripMpLgaava basavaMt
6EaI.iva{la Baagavat gaayakrsaMcaalaklaasalagaava
7EaI.jayavaMt sauKdova kapsaosaMcaalakinafaD
8EaI.EaIrama pMDIt ZaomasaosaMcaalakiSarvaaDo vaNaI
9EaI.pMDIt sauroSa AahorsaMcaalakpalaKoD
10EaI.[-Svar ramaBaa} jaaQavasaMcaalaklaasalagaava
11EaI.idpk SaMkrrava BaalaoravasaMcaalakiPaMpLgaava basavaMt
12EaI.hrIYa Baaskrrava maaorosaMcaalakiPaMpLgaava basavaMt
13EaI.p`maaod Qanaraja gaaMQaIsaMcaalakksabao saukoNao
14EaI.manaaoja saMptrava kapDIsaMcaalakvanasagaaMva
15EaI.idlaIp maaotIrama GaayaaLsaMcaalaknaOtaLo